Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, onze medewerkers, kandidaten en onze opdrachtgevers. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discreteomgang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet-en regelgeving. Onze medewerkers verwijzen wij voor verdere informatie naar de personeelsgids.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BR-Flex verwerkt persoonsgegevens over u doordatu gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Kandidaten:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Opleiding(en)/werkervaring(en)/vaardigheden/certificaten (indien en voor zover van belang)
 • In het bezit bent van een rijbewijs (indien en voor zover van belang voor de functie)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door inschrijving te doen, in correspondentie en telefonisch

Zakelijke relaties

 • (Zakelijke) NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BR-Flex verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Waarom we gegevens nodig hebben

BR-Flex verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst tussen BR-Flex en onze opdrachtgevers
 • Kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen
 • De beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeidsbemiddeling
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op BR-Flex rusten
 • Het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis
 • Informatie verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent inclusief de pre-contractuele fase
 • Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op BR-Flex rust
 • U heeft toestemming gegeven
 • Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BR-Flex of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van betrokkene zwaarder wegen dan de belangen van BR-Flex en/of de derde

Hoe lang we gegevens bewaren

BR-Flex zal uw persoonsgegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als hiervoor genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd.Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen, 1 jaar voor de gegevens van kandidaten en voor het overige gedurende de looptijd van de (opdracht)overeenkomst en voorts voor de duur dat u ons niet te kennen heeft gegeven dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken.

Indien een bepaald persoonsgegeven onder meerdere wettelijke regelingen valt, voor wat betreft een verplichte bewaartermijn, dan wordt de bewaartermijn aangehouden die als laatste afloopt.

Delen met anderen

BR-Flex zal uw persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BR-Flex blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruik voor statistische analyses van bezoek-en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. BR-Flex maakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@brflex.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. BR-Flex zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben omuwverzoek te weigeren. In dat geval zullen we de weigering toelichten.

Beveiliging

BR-Flex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@brflex.nl. BR-Flex heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens
 • De beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is, zoals ondermeer maar niet uitsluitend een ISO 27001 certificering van de door ons gebruikte programmatuur.

Afsluiting

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. BR-Flex heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met u persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

BR-Flex behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacy verklaring is van toepassing.